No3094女神杨晨晨sugar精致镂空吊裙配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真77P杨晨晨秀人网

No3094女神杨晨晨sugar精致镂空吊裙配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真77P杨晨晨秀人网

苓桂术甘汤,不用生姜、大枣,而加茯苓,其意专在利水,扶阳次之,故倍加茯苓,君桂枝,于利水中扶阳也,所以方后不曰根据服桂枝汤法也。若其人目重睑者,是睑覆下垂目欲合也,为阴来济阳之兆。

故惟见失汗身重之表,误下心悸之里,则不可复发其汗,当待其表里自和,自然汗出而解。十有余日,邪正相持,持久必争,争必振栗作解,然解非汗出及下利,邪无从解也。

 此王海藏之言,海藏乃东垣高弟,尚推毂如此,则其邃学可知。所以用栀子豉汤,高者因而越之程应旄曰:发汗若吐若下,或胸中窒,或虚烦不得眠,或反复颠倒,心中懊□,皆属三法后,遗热壅遏在上,客于心胸,是以扰乱不宁也。

论中下后满而不烦者有二:一热气入胃之实满,以承气汤下之;一寒气上逆之虚满,以厚朴生姜甘草半夏人参汤温之。发者,拓而出之也;麻黄汤者、乘其欲散而拓出之也。

大汗出,仍热不解者,阳亡于外也;心下悸筑筑然动,阳虚不能内守也;头眩者,头晕眼黑,阳微气不能升也;身□动者,蠕蠕然□动,阳虚液涸,失养于经也。猪肉无补,而人习之化也。

脉和而大烦者,其解未可卜也。 惟小有潮热,不似阳明大热之甚。

Leave a Reply